UA-93544654-6
Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Pakut.fi -sopimusehdot

1. Auton käyttö ja vuokra-aika: a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. b) Vuokraaja sitoutuu itse kuljettamaan autoa. Hän saa luovuttaa auton toiselle tai toisen kuljetettavaksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Rajoitus ei koske vuokraajan palveluksessa olevia tai hänen ruokakuntaansa kuuluvia henkilöitä. Vuokraajalla (kuljettajalla) tulee olla voimassa oleva ajokortti. Lisäksi hänen tulee täyttää vuokraamon mahdollisesti edellyttämät ikävaatimukset. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa. c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. e) Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. f) Autoissa ei saa tupakoida. g) Vuokra-aika alkaa siitä kun vuokralle antaja on luovuttanut auton avaimet vuokraajalle

2. Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana: Vuokraajan perusomavastuu on 600e Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen: a) Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot b) Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet avaimet, osat ja lisävarusteet c) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä. Vuokraaja vapautuu kuitenkin vastuusta, jos hän saattaa todennäköiseksi, ettei hän ole menetellyt huolimattomasti.

2.1 Vuokraajan omavastuun pienennys / poistaminen: Vuokraaja voi pienentää tai poistaa vastuunsa erillisellä omavastuun pienennys/poistomaksulla. Omavastuunpienennys/poistomaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja: - ylikuormaus - tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot - ajaminen tyhjillä renkailla - lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta) - ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa - ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon

2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta: Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

2.4 Muut maksuvelvollisuudet: Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat ylinopeus- ja pysäköintivirhemaksut sekä ylikuormamaksut.

3. Vuokran maksu: a) Vuokraamo voi vuokrauksen alkaessa vaatia voimassa olevan hinnaston mukaisen, kohtuullisen talletuksen tai ennakoitua vuokraa vastaavan määrän taikka avoimen luottokorttileimauksen, jonka perusteella vuokraamolla on oikeus laskuttaa kaikki tähän sopimukseen perustuvat riidattomat maksut noudattaen kuitenkin ko. luottokorttiyhtiön sääntöjä. b) Vuokraaja maksaa tässä vuokrasopimuksessa ilmoitetun ja siinä mainituin perustein lasketun vuokran vuokrauksen päättyessä. c) Vuokran muusta maksutavasta voidaan sopia vuokrauksen alkaessa tekemällä siitä merkintä vuokrasopimukseen. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

4. Vuokraamon velvollisuus: Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena auton varausvaiheessa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä. Ellei vuokraaja saa autoa käyttöönsä tehdyn varauksen mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen. Viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

5. Matkamittari: a) Ajettu matka mitataan kuhunkin ajoneuvoon kuuluvalla matkamittarilla. Jos vuokraaja on vahingoittanut matkamittaria tai sen sinetöintiä, hän on velvollinen maksamaan autoa palautettaessa vuokraamon arvioiman ajomatkan mukaisen vuokran, ellei jompikumpi osapuoli saata todennäköiseksi, että autolla on ajettu pidempi / lyhyempi matka. b) Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä vuokraamolle matkamittarin mahdollisesta epäkunnosta.

6. Polttoaine ja auton hoito: Käytetty polttoaine kuuluu vuokrauksen hintaan, kumminkin enintään yksi tankillinen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton yhtä siistinä kuin se on ollut vuokralle annettaessa.

7. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa: a) Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 euron arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. b) Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. c) Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta

8. Vuokraamon vastuu auton virheestä: Jos autossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vuokranalennusta. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Jos autossa ilmenee jokin vika, mikä johtaa matkan keskeytymiseen, hinautetaan auto lähimmälle korjaamolle. Matkan keskeytyessä, ainoastaan vuokraajan (halvin julkinen matkustustapa) matkustuskulut korvataan vuokrauspisteeseen.

9. Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä: a) Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. b) Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

10. Sopimuksen purkautuminen: Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

11. Varauksen peruminen: Peruutukset tehtävä viimeistään 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, peruuttamattomista varauksista perimme normaalin hinnan sekä laskutuslisän 10€.

12. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle: Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan. Omavastuu ulkomailla 2000e. (Puolitettuna 1000e, puolitusmaksu 15e)

13. Sopimusta koskevat riidat: Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

14. Tavaran kuljetus: Autolla ei saa kuljettaa vaaralliseksi luokiteltuja aineita, raskaita kiviä, tiiliä tai sorakuormia. Maksimikuormitusta noudatettava.

15. Kolarivaurioiden korjaus: Auton omistaja päättää missä ja milloin vauriot korjataan.